لیست میانبرهای کیبورد آی پد پرو برای iOS 9 منتشر شد

ipad-pro-magic-keyboard-16-9

همانطوری که می‌دانید آی‌پد پرو تبلت جدیدی از اپل است که کیبورد به آن متصل می‌شود. آی‌پد پرو با نمایشگر ۱۲.۹ اینچی همچون یک لپ‌تاپ است، اما همچنان در خانواده تبلت اپل قرار دارد. به این ترتیب برای استفاده از این تبلت با کیبورد، دستورهای جدیدی از سوی اپل تعریف شده که در برخی اپلیکیشن‌ها متفاوت است. در لیست زیر می‌توانید کلیه میانبرهای کیبورد آی‌پد پرو را برای محیط سیستم‌عامل آی او اس ۹ و برخی اپلیکیشن‌های معروف به دست بیاورید.

App Switching + Search

 • ⌘ shift H — Go to Home Screen
 • ⌘ space — Search
 • ⌘ tab — Switch App

Calendar

 • ⌘ N — New Event
 • ⌘ F — Search
 • ⌘ T — Show Today
 • ⌘ R — Refresh Calendars
 • ⌘ ۱ — Go to Day View
 • ⌘ ۲ — Go to Week View
 • ⌘ ۳ —  Go to Month View
 • ⌘ ۴ — Go to Year View

Camera

 • Volume +/- to take a photo or start/stop a video recording

Contacts

 • ⌘ N — Create a New Contact
 • ⌘ F — Search for a Contact

Mail

 • ⌘ R — Reply
 • ⌘ shift R — Reply All
 • ⌘ shift F — Forward
 • ⌘ shift J — Mark as Junk
 • ⌘ shift L — Flag
 • ⌘ shift U — Mark as Unread
 • ⌘ up arrow — Go to Previous Message
 • ⌘ down arrow — Go to Next Message
 • delete — Delete Message
 • ⌘ shift N — Get All New Mail
 • ⌘ option F — Mailbox Search
 • ⌘ N — New Message

Maps

 • ⌘ ۱ — Switch to standard
 • ⌘ ۲ — Switch to Transit
 • ⌘ ۳ — Switch to Satellite
 • ⌘ F — Begin Search

Messages

 • return — Send
 • ⌘ N — New Message

Notes

 • ⌘ B — Bold
 • ⌘ I — Italics
 • ⌘ U — Underline
 • ⌘ option T — Title
 • ⌘ option H — Heading
 • ⌘ option B — Body
 • ⌘ option L — Checklist
 • ⌘ shift U — Mark as Checked
 • ⌘ N — New Note
 • ⌘ F — Find Note

Reminders

 • ⌘ N — Create New Reminder
 • ⌘ control I — Show Reminder Details

Safari

 • ⌘ R — Reload Page
 • ⌘ [ — Back
 • ⌘ ] — Forward
 • ⌘ F — Find…
 • ⌘ L — Open Location…
 • ⌘ T — New Tab
 • ⌘ W — Close Tab
 • control shift tab — Show Previous Tab
 • control tab — Show Next Tab
 • control shift \ — Show All Tabs

Pages

 • ⌘ F — Find
 • ⌘ shift W — Show Word Count
 • ⌘ N — Create Document

Keynote

 • ⌘ N — Create Presentation
 • ⌘ F — Find
 • ⌘ shift K — Add Comment
 • ⌘ option P — Play Slideshow
 • ⌘ option A — Show Transitions and Builds
 • ⌘ option N — Show Presenter Notes

Numbers

 • ⌘ N — Create Spreadsheet
 • ⌘ F — Find
 • ⌘ option C — Copy Style
 • ⌘ shift N — Insert Sheet

Facebook Messenger

 • ⌘ N — New Message
 • return — Line Break
 • ⌘ return — Send

Fantastical

 • left arrow — Previous
 • right arrow — Next
 • up arrow — Earlier
 • down arrow — Later
 • ⌘ return — Accept
 • esc — Cancel
 • ⌘ N — New Event
 • ⌘ S — Save
 • ⌘ delete — Delete
 • ⌘ F — Search
 • ⌘ R — Reminders
 • ⌘ I — Get Info
 • ⌘ , — Preferences
 • ⌘ shift F — Full Screen
 • ⌘ T — Go to Today
 • ⌘ K — Toggle Type

Google Chrome

 • ⌘ T — New Tab
 • ⌘ shift N — New Incognito Tab
 • ⌘ shift T — Reopened Closed Tab
 • ⌘ L — Open Location…
 • ⌘ W — Close Tab
 • ⌘ D — Bookmark This Page…
 • ⌘ F — Find in Page…
 • ⌘ R — Reload
 • ⌘ left arrow — Back
 • ⌘ right arrow — Forward
 • ⌘ Y — History
 • ⌘ shift . — Voice Search

Hipchat 

 • ⌘ F — Search chat history
 • ⌘ option 1 — Chat tab
 • ⌘ option 2 — Info tab
 • ⌘ option 3 — Files tab
 • ⌘ option 4 — Links tab
 • esc — Dismiss

Microsoft Outlook

 • ⌘ up arrow — Select Previous Message
 • ⌘ down arrow — Select Next Message
 • ⌘ R — Reply
 • ⌘ shift R — Reply All
 • ⌘ J — Forward
 • ⌘ ۱ — Switch to Mail
 • ⌘ ۲ — Switch to Calendar
 • ⌘ ۳ — Switch to Files
 • ⌘ ۴ — Switch to People
 • ⌘ ۵ — Switch to Settings
 • ⌘ N — Create New Message
 • ⌘ shift N — Create New Event

Slack

 • up arrow —Move Up
 • down arrow — Move Down
 • option up arrow — Jump to previous channel
 • option down arrow — Jump to next channel
 • option shift up arrow — Jump to previous unread channel
 • option shift down arrow — Jump to next unread channel
 • option ` — Toggle the channel list
 • ⌘ K — Show the Quick Switcher
 • ⌘ T — Show the Quick Switcher (two ways!)
 • ⌘ F — Perform a search
 • ⌘ W — Close window

Tweetbot

 • ⌘ ۱ — Timeline
 • ⌘ ۲ — Mentions
 • ⌘ ۳ — Messages
 • ⌘ ۴ — Stats
 • ⌘ ۵ — Search
 • ⌘ ۶ — Faves
 • ⌘ ۷ — Profile
 • ⌘ ۸ — Lists
 • ⌘ ۹ — Mutes
 • ⌘ N — Compose

پست های مرتبط:

اشتراک گذاری این نوشته